യോഗമുണ്ടായിട്ടും സുഖസൗഭ്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും