ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ‘അമ്മ ചെയ്തത് കേട്ട് വേദനയോടെ മലയാളികൾ