മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കുട്ടി അമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടുനിന്നവർ വരെ കരഞ്ഞു പോയി