പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ലംഘിച്ചാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ 2000 രൂപ ആയി വർധിപ്പിച്ചു