+2 പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സംഭവിച്ചത്