ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ പാവം നായയോട് ഈ ദ്രോഹി ചെയ്തത് കണ്ടോ