പന്നി പാമിലുള്ള വേസ്റ്റിൽ എന്തോ അനങ്ങുന്നത് കണ്ട് ചെന്ന് നോക്കിയ 9 വയസുകാരി ആ കാഴ്ച്ച കണ്ട് ഞെട്ടി !