ഏറെ നാളുകൾക്കു ശേഷം അച്ഛനും മകളും കണ്ടപ്പോൾ ഈ സ്നേഹത്തിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല