കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി 2000 രൂപ റദ്ദാക്കപ്പെടും.ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുക ലഭിക്കില്ല.