കർഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചു ! കേരളത്തിൽ ഓമികോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു.സാധനങ്ങൾവിലക്കുറവിൽ.പെൻഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടും