വീണ്ടും കർഫ്യു ലോക്ക്ഡൗൺ !ഓമിക്രോൺ മരണം 9 ജില്ല ജാഗ്രത.സപ്ലൈക്കോ വില കൂട്ടി.കിസാൻ സമ്മാൻ ലഭിക്കില്ല