വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച, നടുങ്ങി നാട്ടുകാർ