രമ്യയുടെ ലുക്ക് തന്നെ മാറി ബിഗ്‌ബോസ്സില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപാടെ