ഈ രീതിയില്‍ ഗ്യാസ് കയറുന്നത് ആമാശയ കാന്‍സര്‍ തുടക്ക ലക്ഷണം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക