ഇതറിയാതെ എന്തൊക്കെ പരിഹാരം ചെയ്താലും നടുവിന് വേദന മാറില്ല