ഇത്രയും നല്ലൊരു റിസള്‍ട്ട്‌ സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല