ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ട ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത്