ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ കരൾ പണി മുടക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക