ഈ ലക്ഷണം ശരീരം നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക