ജീവിതം നടുവിന് വേദനയും പുറം വേദനയും കൊണ്ടുപോകും ഇതറിയാതെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചാല്‍