നിത്യരോഗി ആകും വയറ്റില്‍ സ്ഥിരമായി ഗ്യാസ് ഈ രീതിയില്‍ ആണോ വരുന്നത് എങ്കില്‍