ഈ സത്യമറിയാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വായ നാറ്റം മാറില്ല