ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ കാര്യം പോക്കാ