കുടവയറും അരക്കെട്ടിലെ കൊഴുപ്പും തടിയും കുറക്കാൻ ഇതിലും ഈസിയായ മാർഗം വേറെയില്ല