ഒരിക്കൽ ചെയ്തകാര്യം ചെയ്തോ എന്നുള്ള സംശയം ?ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്