വെറുതെ എന്തോരം പേടിച്ചു ദൈവമേ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ യാഥാർഥ്യം സമാധാനമായി