പ്രമേഹം ഉള്ളവരും അതിനു സാധ്യത ഉള്ളവരും ഇത് കഴിച്ചാല്‍