ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് ഒരല്‍പം മുഖത്തിട്ടു മുഖം ഒന്ന് കഴുകി നോക്കുക കാണാം മാജിക്