അറിഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല ഇതുമൂലം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അല്ലെ കാര്യം