ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കിഡ്‌നി തകരാറിൽ ആണ് എന്ന് ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്നത് ആണ്