ലോക്ക് ഡൌണ്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ജോലി – മൊബൈല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം