രണ്ടുമാസം കൊണ്ട് പത്തു കിലോ വരെ ശരീരഭാരം സ്കിൻ ലൂസ് ആകാതെകുറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ