തൊണ്ടയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല