ഇനി അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് ഇതാണ് സത്യം