കൊഴിഞ്ഞ ഓരോ സുഷിരത്തിലും വീണ്ടും മുടി കിളിര്‍ക്കാന്‍