നിങ്ങള്ക്ക് ഈ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ ഈ രീതിയിൽ ആണോ എങ്കിൽ