അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളു ഇനി ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല