ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങൽ