ഈ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാകുകയെ ഇല്ല