നിങ്ങള്ക്ക് മറവി രോഗം വരും എന്നതിന് ശരീരം മുന്‍ കൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ആറു ലക്ഷണങ്ങള്‍