കിഴക്കോട്ട് തല വച്ച് കിടന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ