ഇത് പുകച്ചാൽ കൊതുക് പറമ്പിൽ പോലും വരില്ല

https://youtu.be/PDG_L_IdkYI