നെല്ലിക്ക പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ വായിൽ വെള്ളംഊറും