ബാക്കി വന്ന ചോറ് മിക്സിയിൽ കറക്കിയപ്പോ ചപ്പാത്തി ആയി അതിശയിച്ചു പോയി