ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈശ്വരാ ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം. വെറുതെ കളഞ്ഞു.