പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് റെയില്‍വേയില്‍ അവസരം

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് റെയില്‍വേയില്‍ അവസരം