ഈ ലോക്ക് ഡൌണിലും 90 പുതിയ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികള്‍ – മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

ഈ ലോക്ക് ഡൌണിലും 90 പുതിയ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികള്‍ – മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം