ഭാര്യയെ വിളിക്കുബോൾ എപ്പോഴും കോൾ വെയ്റ്റിംഗ്, ഒടുവിൽ ഭർത്താവു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്