ശരീരത്തിലെ എല്ലാവിധ വിഷാംശങ്ങളും നീക്കാൻ ഇനി ഗോമൂത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കും

ശരീരത്തിലെ വിഷം പുറത്തുകളയാൻ ഗോമൂത്രം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തിലും അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ ഉം സഹസ്ര യോഗത്തിലും പശുവിനെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കാൻസറിനെ പോലും ഭേദമാക്കാനുള്ള ഔഷധ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് പശുവിൻറെ മൂത്രത്തിൽ. ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ചാൽ മറവിരോഗം ഇല്ലാതാക്കാം. പശുവിൻറെ മൂത്രത്തിന് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം പുറത്തു കളയാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്പ.

ശുവിൻ പാലിൽ വിറ്റാമിൻ B 12 ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറവി രോഗത്തെ പൂർണമായി മാറ്റാൻ ഇതു മതിയാകും. ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളുടെ ഗ്ലാമറിനെ അവർ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗോമൂത്രത്തിനോട് ആണ്. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഫെയ്സ് ക്രീമുകളിൽ എല്ലാം ഒരു ചേരുവ പശുവിൻ മൂത്രം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നും നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്.

Go urine is capable of fighting diseases like cancer. Gomutra is a great solution for the pains of the sea and stomach and the problem of digestion. Now you should watch this video completely to know about the other benefits of gomutra.