ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം

ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓർമയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഓട് കൂടി ഇനി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം.

അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വസിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി എങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ആണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നല്ല വലിപ്പവും നീളവുമുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ.

Now, you have to skin it. Now cut the potatoes accordingly so that they come to our favorite shepherd. Now you should watch this video to see how to make delicious French fries at home.